TDC header

ถาม - ตอบ

ถาม : ที่อยู่ " กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร "

 ตอบ : เลขที่ 117 อาคาร Biotec Pilot Plant หน่วยปฏิบัติการที่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
            จ.ปทุมธานี 12120

ถาม : หมายเลขติดต่อ "กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร"

ตอบ : โทรศัพท์ +66 2 564 7889 ( อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) โอนสายติดต่อ
11 บริการเบ็ดเสร็จ
12 ธุรการ
13 โรงงานต้นแบบสารสกัดสมุนไพร
14 โรงงานต้นแบบผลิตยาแผนไทย
15 กลุ่มงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
16 การเงิน
17 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานมาตรฐานและคุ้มครองผู้บริโภคด้วยยาแผนไทย
- 061-4219701

+66 2 580 0281 (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)

          

ถาม :  เว็บไซต์ "กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร"

ตอบ : https://tdc.dtam.moph.go.th/index.php

ถาม :  การให้บริการ one Stop Service ของหน่วยงานมีอะไรบ้าง

ตอบ : 1. บริการให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจร

          2. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

          3. บริการสกัดสมุนไพร

          4. บริการผลิตยาแผนไทย

ถาม : การให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจร มีอะไรบ้าง

ตอบ :1. การพัฒนายาสมุนไพร อาหารเสริมทางการแพทย์ เครื่องสำอาง อาหารแปรรูป อาหารสัตว์ เป็นต้น
         2. การขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร อาหารเสริมทางการแพทย์ เครื่องสำอาง เป็นต้น
         3. การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับบริการสนใจเพื่อจัดจำหน่าย

ถาม : อัตราค่าให้บริการของกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

ตอบ : https://tdc.dtam.moph.go.th/images/Download/service_rate.pdf/

ถาม : ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

ตอบ : https://tdc.dtam.moph.go.th/index.php/service/one-stop-service/241-013026

 

© กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.