TDC header

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"Thai Herbal , Our Passion" มุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทย ความใฝ่ฝันของเรา

 

พันธกิจ

“พัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นหลักประกันสุขภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

 

ยุทธศาสตร์ 

1. ดำเนินการวิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบ และพัฒนายาแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. พัฒนาระบบการให้บริการเบ็ดเสร็จ รวมทั้งให้คำปรึกษาในด้านการแปรรูปวัตถุดิบการผลิตสารสกัดสมุนไพร การผลิตยาแผนไทย การรับรองคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพ
3. สร้างเสริมและพัฒนาต้นแบบด้านการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งโรงงานผลิตยาแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตยาที่ดี

© กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.