TDC header

7.โครงการศึกษาการผลิตที่ดีสำหรับตำรับยาแผนไทยจำนวน 16 ตำรับที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมเพื่อสนับสนุนในสถานบริการสาธารณสุข

© กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.